Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Positieve Miep

voor Overeenkomsten met natuurlijke personen

 versie November 2023  

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Claudia Oorschot – van den Broek, handelend onder de naam Positieve Miep Coaching, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85330876,

gevestigd aan: Bilderdammerweg 120, 1433HJ Kudelstaart;

postadres: Legmeerdijk 165, 1432KA Aalsmeer;

telefoonnummer: 0619787490;

Internetadres: www.positievemiep.nl;

E-mailadres: info@positievemiep.nl

BTW-nummer: NL004089326B73

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon die met Opdrachtnemer in overleg treedt en/of een Overeenkomst sluit met betrekking tot de verlening van een Dienst door Opdrachtnemer. De Opdrachtgever kan zelf tevens Coachee zijn.

Coachee: De natuurlijke persoon op welke de dienstverlening van Opdrachtnemer betrekking heeft. De Coachee kan zelf tevens Opdrachtgever zijn.

Dienst of Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit of dan wel direct verband houden met de opdracht, één en ander in de ruimste zin van het woord.

Overeenkomst: elke afspraak tussen Coachee en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder: afspraken voor de intake en een of meerdere sessie(s) voor Mental Coach(ing), of voor een abonnement voor  het gebruik van de Voedingsapp, of voor een Instap- of Pluspakket,  danwel voor een of meerdere Powerwalking lessen of pakket. Een en ander al naar gelang van de door Opdrachtgever bij de bestelling aangevinkte keuze.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer diensten worden aangeboden of (digitaal) geleverd.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken, en op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Coachee en Opdrachtnemer treden dan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Totstandkoming van de Overeenkomst

Een Overeenkomst met een Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat een afspraak voor een sessie wordt gemaakt dan wel, indien de Overeenkomst een pakket of een traject van sessies betreft, het moment van aanvaarding van de offerte van Opdrachtnemer door Opdrachtgever. Een overeenkomst betreffende een pakket of traject wordt ook geacht te zijn aanvaard indien Opdrachtgever een door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van een pakket of traject gegeven sessie bezoekt.

Een overeenkomst komt via de website van Opdrachtnemer tot stand door het invullen door Opdrachtgever van zijn  gegevens op het bestelformulier en betaling van het door Opdrachtgever gekozen aantal sessies, soort abonnement, soort pakket, aantal trainingen voor de betreffende dienst. Opdrachtgever bevestigt onverwijld per mail op het door Opdrachtgever opgegeven mailadres de totstandkoming van deze overeenkomst.  

Herroepingsrecht

Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot een of meerdere sessies Mental Coach(ing) of Instap-/Pluspakket, of een of meerdere Powerwalking lessen kosteloos te herroepen/annuleren, binnen 14 dagen na ontvangst van de email met de bevestiging van de totstandkoming daarvan. Daartoe dient Opdrachtgever dan tijdig een email te sturen naar : info@positievemiep.nl.

Omdat een overeenkomst met betrekking tot een abonnement tot gebruik van de Voedingsapp meteen met toestemming van Opdrachtgever wordt uitgevoerd door Opdrachtnemer, worden bij gebruikmaking door Opdrachtgever van zijn herroepingsrecht van die overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging daarvan, de kosten naar rato van gebruik verrekend.

Bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of consument het product wenst te behouden. Indien consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal de consument het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is het verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels email (info@positievemiep.nl). Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Indien de klant na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor rekening van de consument zelf. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Uitvoering van de Overeenkomst

Uitgangspunt van de dienstverlening is het door Opdrachtgever geformuleerde nagestreefde doel.

De Overeenkomst leidt voor de Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, wat inhoudt, dat Opdrachtnemer gehouden is het overeengekomen van haar kant naar beste kunnen en met de nodige zorgvuldigheid uit te voeren. Opdrachtnemer kan het bereiken van het nagestreefde doel echter niet garanderen, aangezien het resultaat mede afhangt van de inzet van Opdrachtgever.

Opdrachtnemer voert de opdracht naar eigen inzicht uit. Indien Opdrachtgever en/of Coachee aanwijzingen voor de uitvoering geeft waarmee Opdrachtnemer zich niet kan verenigen, geldt dat als een als een gewichtige reden op grond waarvan Opdrachtnemer de Overeenkomst met onmiddellijke ingang kan opzeggen.

Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn maar indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.

Bij een overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de Voedingsapp dient Opdrachtgever minimaal 16 jaar te zijn en geldt voorts het volgende:

 • Opdrachtgever ontvangt bij de bevestiging van de tot stand gekomen overeenkomst een door hem in te vullen intakeformulier.
 • Na ontvangst door Opdrachtnemer van het ingevulde intakeformulier zal Opdrachtnemer binnen 48 uur een account ingericht met de persoonlijke wensen van de Opdrachtgever mailen aan Opdrachtgever, vergezeld van de informatie (incl inlogcode) over het gebruik van de bij de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken Voedingsapp.
 • Opdrachtgever stemt ermee in dat door de inzending van het door hem ingevulde intakeformulier Opdrachtnemer meteen de overeenkomst uitvoert door het mailen van voornoemd account, het opstellen en aan hem mailen van zijn Persoonlijk Voedingsplan, waarin o.a. rekening is gehouden met zijn dieetwensen, allergieën, intoleranties, etc.
 • Opdrachtgever mag derden geen toegang verschaffen tot de Voedingsapp via zijn eigen registratie.
 • De informatie die verkrijgbaar is via de Voedingsapp is nadrukkelijk niet bedoeld ter vervanging van medische zorg, medisch advies of ondersteuning door professionals in overige vakgebieden, en dient daarom ook niet gebruikt te worden bij het stellen van een (zelf)diagnose. Hoe dan ook wordt Opdrachtgever dringend aangeraden om medische vragen, klachten en/of symptomen onverwijld voor te leggen aan hun behandelend arts en direct te stoppen met de Voedingsapp. 
 • De producent van de Voedingsapp heeft zich het recht voorbehouden om op ieder moment een deel of het geheel van/aan functionaliteiten van de Voedingsapp te wijzigen, of te stoppen voor een bepaalde periode of altijd, zonder dat zij hierover op voorhand hoeft te communiceren en ongeacht of het betaalde of onbetaalde functionaliteiten betreft. Dit houdt tevens in dat een deel of het geheel van je Informatie niet langer toegankelijk kan zijn of verloren kan gaan. De producent van de Voedingsapp of Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige uit dit verlies voortvloeiende directe of indirecte schade.In geval van een dergelijke wijziging in de Voedingsapp heeft Opdrachtgever  slechts recht op retournering pro ratio van reeds (vooruit)betaalde bedragen aan Opdrachtnemer.
 • De producent van de Voedingsapp en Opdrachtnemer geven geen garantie, expliciet of impliciet, ten aanzien van de functionaliteit van de Voedingsapp of enige inhoud daarvan. Evenmin kunnen de producent en Opdrachtnemer garanderen dat de Voedingsapp ieder moment beschikbaar is, dat dit op een veilige wijze gebeurt, dat fouten worden opgelost, of dat de Voedingsapp vrij is van virussen of andere mogelijk schadelijke programmatuur of onderdelen.

Bij de overeenkomst met betrekking tot de Powerwalking lessen  geldt voorts het volgende:

 • De 5 rittenkaart geeft recht op deelname van 5 trainingen Powerwalking lessen te houden op de door Opdrachtnemer aangeboden momenten gedurende 20 weken na aankoop van de rittenkaart.
 • De 10 rittenkaart geeft recht op deelname van 10 trainingen Powerwalking lessen te houden op de door Opdrachtnemer aangeboden momenten gedurende 30 weken na aankoop van de rittenkaart.
 • De rittenkaart is persoonsgebonden en kan niet door anderen worden gebruikt, ook overdragen aan een ander persoon is niet mogelijk.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor blessures of schades die mogelijk bij Opdrachtgever ontstaan door deel te nemen aan de Powerwalking lessen.
 • Annuleren van een aanmelding van een training kan tot maximaal 6 uur van te voren, zonder dat dit Opdrachtgever een credit op de rittenkaart kost. Wanneer Opdrachtgever verzuimt om te annuleren, zal de les gewoon (op de rittenkaart) in rekening worden gebracht.
 • De weersomstandigheden (bijv. regen of sneeuw) zijn geen reden tot annuleren binnen 6 uur, tenzij het gevaarlijke weersomstandigheden betreft zoals onweer, bliksem of hevige windstoten, zulks ter beoordeling van Opdrachtnemer.
 • In andere situaties gaan de trainingen altijd door op de aangegeven dagen/tijden tenzij Opdrachtnemer is verhinderd. Er is dus geen minimum aantal deelnemers vereist.
 • De 1e Powerwalking les is gratis voor Opdrachtgever

Geheimhouding en privacy

Tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming geeft informatie met een derde te delen zal  Opdrachtnemer, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe
bevoegd overheidsorgaan hem oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, tegenover derden strikte geheimhouding betrachten met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Dit geldt ook indien de derde een eventuele Opdrachtgever is die als tussenpersoon voor Coachee optreedt.

De door Opdrachtnemer over Coachee verzamelde informatie en persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld in overeenstemming met de wet. Zij worden niet door iemand anders dan Opdrachtnemer beheerd en worden nergens anders voor gebruikt dan voor het uitvoeren van de Overeenkomst. De gegevens worden gedurende maximaal 5 jaar na afloop van de laatste sessie bewaard, zodat Opdrachtgever en opdrachtnemer bij een eventuele vervolgopdracht nog de geregistreerde gegevens De Coachee heeft het recht de door Opdrachtnemer bewaarde gegevens in te zien en te verzoeken deze te verwijderen.

Kosten

De kosten bestaan uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst, dan wel geleverde dienst. Alle bedragen zijn inclusief BTW en dienen vooruit te zijn betaald bij de bestelling, tenzij partijen over de betaling een andere afspraak maken.

De kosten voor een (verlenging van een) abonnement van de Voedingsapp worden betaald via de website van de Opdrachtnemer. Hiervoor zal een automatische incasso worden afgesloten welke afhankelijk van het gekozen abonnement (per maand of jaar) worden geïncasseerd.

De rittenkaart voor de Powerwalking lessen dient telkens los opnieuw via de website te worden aangekocht, wanneer de Opdrachtgever wederom mee wil doen.

De prijzen voor reeds lopende overeenkomsten betreffende een pakket, traject, of lopend abonnement voor de Voedingsapp of rittenkaart voor de Powerwalking lessen staan vast en worden niet tussentijds gewijzigd.

Opdrachtnemer heeft het recht om voor nieuwe afspraken betreffende die diensten, en bij verlenging van een abonnement van de Voedingsapp een prijsverhoging  door te voeren. Opdrachtnemer zal dit duidelijk op haar website kenbaar maken en tijdig schriftelijk mededelen aan Opdrachtgever.

Annuleren van de afspraak

Annuleren van een sessie, zowel van een losse sessie als van een sessie die onderdeel is van een pakket of traject, dient minimaal 24 uur van te voren te hebben plaatsgevonden middels email of telefoon. Er zal geen restitutie van reeds betaalde bedragen plaatsvinden, eventueel kan wel een andere afspraak worden ingepland.

Bij annulering van een losse sessie binnen 24 uur voorafgaand aan het overeengekomen tijdstip, of indien een losse sessie zonder annulering niet wordt bezocht, zal de sessie gewoon in rekening worden gebracht. Indien het een sessie betreft die deel uitmaakt van een pakket- of trajectovereenkomst, wordt de te laat geannuleerde of gemiste sessie beschouwd als genoten.

Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting. Het bereiken van het door Opdrachtgever en/of Coachee gestelde resultaat is mede afhankelijk van allerlei factoren waarop Opdrachtnemer geen invloed heeft, waaronder factoren gelegen in de Coachee zelf. Opdrachtnemer kan het bereiken van een gewenst resultaat dan ook nooit garanderen. Zij aanvaardt geen aansprakelijkheid indien dat gewenste resultaat niet wordt bereikt.

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake wanneer Opdrachtnemer aantoonbaar verweten kan worden niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht te hebben genomen bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. Coachee gelede schade, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Opdrachtnemer afgesloten verzekering.

Indien de verzekering om welke reden dan ook niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer naar opdrachtgever c.q. Coachee bij losse sessies beperkt tot het bedrag dat Opdrachtnemer in rekening heeft gebracht voor de betreffende sessie, en bij een pakket of traject tot het bedrag dat Opdrachtnemer in rekening heeft gebracht voor het pakket of traject, met een maximum van €250,-.

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.

Indien Opdrachtgever en/of Coachee een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet
binnen 1 maand na het ontdekken van de schade aan Opdrachtnemer schriftelijk of per mail bekend heeft gemaakt, vervalt iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en een eventueel recht van Opdrachtgever op schadevergoeding.

Beëindigen van de Overeenkomst door Opdrachtgever

Indien Opdrachtgever per direct wil stoppen met losse sessies, dan is dit geen enkel probleem.

Wanneer er een pakket of traject is afgenomen is stoppen met de sessies ook geen probleem, maar Opdrachtgever blijft desondanks het hele bedrag verschuldigd dat voor het pakket of traject is overeengekomen. Er zal ook geen restitutie plaatsvinden van reeds betaalde bedragen.

De overeenkomst met betrekking tot het abonnement voor de Voedingsapp, kan per mail/schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van minimaal één maand tegen de overeengekomen einddatum. Bij gebreke daarvan loopt het abonnement door voor dezelfde periode  en zal (behoudens prijsstijgingen) eenzelfde termijn worden geïncasseerd zoals bij aanvang  besteld, dus een maand of jaar. Het is wel zo, dat het jaarabonnement na het eerste overeengekomen jaar per maand opzegbaar is.

Geschillenbeslechting

Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Indien er een geschil ontstaat, zullen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever eerst onderling tot een oplossing proberen te komen.

Bekijk hier de PDF versie van de Algemene Voorwaarden

 

 

Winkelwagen